Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen kunnen het functioneren in een aantal beroepen belemmeren of zelfs onmogelijk maken. Dergelijke aandoeningen kunnen leiden tot:

 • plotseling bewustzijnsverlies
 • vermindering van de waakzaamheid of het concentratievermogen
 • plotselinge handelingsonbekwaamheid
 • verlies van het evenwichts- of coördinatievermogen
 • verlies van motorische vaardigheden en/of sensibiliteit
 • verlies van waarnemingsvermogen

Veelal betreft de vraagstelling functies met veiligheidstaken, zoals die voorkomen in diverse verkeersmodaliteiten zowel in de lucht, als op de weg/spoor en op het water.

Bij de PMA is specifieke kennis voorhanden met betrekking tot de beoordeling van patiënten met neurologische aandoeningen in relatie tot verkeersmedische aspecten van het werk.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft de PMA aangewezen als instantie die geraadpleegd dient te worden bij neurologische spoorveiligheidsvraagstukken.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren met betrekking tot risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten voor de patiënt/cliënt/betrokkene/werknemer met de neurologische aandoening en zijn omgeving, zoals het geval is bij:

 • Spoorveiligheid
 • Beroepswegvervoer
 • Verkeer over water
 • Veiligheidsaspecten in andere risicovolle werksituaties
 • Voor werkgebonden neurologische aandoeningen: zie Chronische toxische encephalopathie.

Aanpak
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer de vraagstelling en het onderzoekstraject.  Ter voorbereiding is het gewenst dat er, afhankelijk van de vraagstelling, een aantal gegevens bekend zijn:

 • Functie(-beschrijving)
 • Onderzoeksgegevens (verwijzer, maar ook van specialist)
 • Aard van de aandoening/diagnose
 • Eventuele medicatie
 • Huidige klachten

Kan de vraag op grond van de beschikbare gegevens niet afdoende beantwoord worden, dan volgt een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige. Na de intake verricht deze zo nodig aanvullend onderzoek. Indien de vraagstelling daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met verwijzer besloten worden tot een aanvullend onderzoek in samenwerking met de neuroloog van het AMC of de PMA klinisch/neuropsycholoog.

Resultaat
Advies met betrekking tot de rij/veiligheidsgeschiktheid voor de (beoogde) functie, zonodig of mogelijk tevens een advies over interventie of aanpassing van werk(-inhoud) en belasting.

Wie zijn wij?
Teus Brand werkt als klinisch arbeidsgeneeskundige bij de PMA  samen met de neurologen van het AMC, op aangrenzende medische deelgebieden met de overige klinisch arbeidsgeneeskundigen van de PMA en de afdeling klinische/neuropsychologie van de PMA/AMC.

Links

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.
 

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige. 

Dr. T. Brand

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige