Zwangerschap en werk

Veel medewerkers hebben vragen over de invloed van het werk op de voortplanting. Dit speelt in het bijzonder wanneer een vrouw zwanger is of wanneer een stel een kinderwens heeft. In 2018 is de NVAB-richtlijn verschenen over “zwangerschap, postpartumperiode en werk”, waarin adviezen staan over de begeleiding van zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding willen geven en werken.  Tevens kan er sprake zijn van kinderwens. Daarvoor is de Preconceptie Indicatielijst ontwikkeld.

Sommige vragen zijn meer complex en vragen daardoor om een meer uitgebreide analyse en wellicht een multidisciplinaire aanpak. Te denken valt aan advisering rond blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek bij zwangerschap of kinderwens. In dergelijke gevallen is verwijzing naar de PMA mogelijk. Deze kan plaatsvinden voor een e-mail- of persoonlijk consult, waarbij een klinisch arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld en afhankelijk van de vraagstelling ook een arbeidshygiënist of toxicoloog.
Het is tevens mogelijk om een clusteranalyse te laten verrichten, wanneer zich bij een bepaalde groep werknemers een cluster van problemen voordoet zoals een verhoogd voorkomen van miskramen of kinderen met aangeboren afwijkingen.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA staat open voor medewerkers met vragen rond voortplanting en werk die met de gebruikelijke kennis en richtlijnen door de bedrijfsarts, verloskundige of gynaecoloog niet zijn te beantwoorden of waarbij de mening van de PMA gewenst is. Het gaat daarbij om werkgebonden vragen rond kinderwens, fertiliteit, zwangerschap, borstvoeding en stoornissen in de ontwikkeling op de kinderleeftijd.   

Aanpak      
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer vraagstelling en onderzoekstraject. Vervolgens is er telefonisch of e-mailcontact met de patiënt. Wanneer daar voor is aanleiding wordt de patiënt gezien door een multidisciplinair team van klinisch arbeidsgeneeskundige en arbeidshygiënist, meestal binnen twee tot drie weken.

De uitslagen en de consequenties daarvan worden uitgebreid met de patiënt besproken en kortgesloten met de bedrijfsarts. De benodigde aanpassingen in de werkwijze of werkomgeving staan hierbij centraal. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij het verder begeleiden van de patiënt.  

Resultaat
Voor wat betreft vragen over voortplanting en werk levert de PMA snelle en adequate adviezen en kijkt specifiek naar de consequenties voor het werk van de zwangere of het stel met kinderwens. De beantwoording van de vraag kan plaatsvinden per e-mail (binnen een week) of in een rapportage. Deze laatste vindt in de regel plaats binnen twee weken na afronding van het onderzoek.  

Wie zijn wij?
Voor vraagstukken op het gebied van voortplanting en werk is de klinisch arbeidsgeneeskundig Teus Brand contactpersoon. Zonodig wordt er samengewerkt met Thomas Huy, arbeidshygiënist.

Links
NVAB richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk
www.nvog.nl: Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) ‘Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken’
www.zwangerwijzer.nl: (Infosite voor aanstaande ouders, recent uitgebreid met vragen over invloed van werkfactoren op de zwangerschap).
www.strakszwangerworden.nl 

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Dr. T. Brand

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige