Oogaandoeningen

De samenwerking van de PMA met een oogarts van het Amsterdam UMC richt zich op de diagnostiek en beoordeling van patiënten met oogaandoeningen in relatie tot het werk. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt klinisch ofthalmologische kennis met klinisch arbeidsgeneeskundige expertise.
Bij de PMA is specifieke expertise voorhanden met betrekking tot het effect van de fysiologie, pathofysiologie en pathologie van het menselijk oog op het functioneren in de werksituatie, uiteenlopend van bijvoorbeeld kantoorwerk tot aan functies met vervoersmedische veiligheidsaspecten.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) / Rail en Wegvervoer heeft de PMA aangewezen als de instantie die geraadpleegd dient te worden bij oogheelkundige spoorveiligheidsvraagstukken.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige (email consult). Voor de kosten hiervan zie tarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren over beroepsziektediagnostiek en risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten voor de werknemer met een oogaandoening en zijn omgeving zoals het geval is bij:

 • Spoorwegveiligheid
 • Rijvaardigheid beroepswegvervoer
 • Veiligheidsaspecten in andere risicovolle werksituaties

Daarnaast kan de PMA adviseren bij de re-integratie van patiënten met een oogaandoening:

 • Beoordeling belastbaarheid in relatie tot werkbelasting
 • Bij begeleiding van patiënten met een oogaandoening bij werkhervatting
 • Adviezen voor aanpassingen in de werksituatie
 • (Secundaire) preventie

Ook kan worden verwezen wanneer onafhankelijke en onpartijdige deskundigeninzet noodzakelijk is in verband met claims en/of juridische bezwaarprocedures.

Aanpak
Na aanmelding zal de klinisch arbeidsgeneeskundige beoordelen wat er nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er, afhankelijk van de vraagstelling, een aantal gegevens bekend zijn:

 • Functie
 • Specifieke werkbelasting c.q. -eisen
 • Medische diagnose, indien bekend
 • Indien voorhanden de oogheelkundige screeningsgegevens van de verwijzend arts
 • Huidige klachten
 • Indien betrokkene al bij een oogarts is geweest de gegevens hiervan

Als de vraag op grond van de aangeleverde informatie niet afdoende beantwoord kan worden, volgt een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige. Na de intake verricht deze zo nodig een nader onderzoek.
Indien de vraagstelling daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met de verwijzer besloten worden tot een aanvullend onderzoek door onze oogarts.
Er kan specifiek geadviseerd worden over alle aspecten in relatie tot het zien, zoals bijvoorbeeld gezichtsscherpte, kleurenonderscheidingsvermogen, gezichtsvelden, contrastgevoeligheid en mediatroebelingen.
Met betrekking tot het kleurenonderscheidingsvermogen in relatie tot spoorveiligheid is het van belang te weten dat in geval van een onvoldoende Ishihara-test alleen een expertise uitsluitsel kan geven over de vraag of iemand al dan niet in staat kan worden geacht om lichtseinen veilig te interpreteren. Een praktijkgerichte kleurentest is een belangrijk onderdeel van deze expertise.

Resultaat

 • Bepaling van de beroepsgebondenheid van de aandoening. 
 • Beoordeling van de beroeps rijgeschiktheid en veiligheidsgeschiktheid van spoorwegpersoneel en wegvervoer.
 • Beoordeling van de belastbaarheid voor arbeid.
 • Advisering over de werkhervatting en werkaanpassingen.

Links
ILenT: http://www.ilent.nl/onderwerpen/rail/spoorwegen/wet_en_regelgeving/personeel
NVAB richtlijnen: http://nvab.artsennet.nl/Richtlijnen.htm.

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.
Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

 

Dr B. Sorgdrager

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige