Medicijngebruik en werk

Al dan niet formeel voorgeschreven medicatie kan het functioneren in een aantal beroepen belemmeren of zelfs onmogelijk maken. De bijwerking van medicatie kan leiden tot:

 • plotseling bewustzijnsverlies
 • vermindering van de waakzaamheid of het concentratievermogen
 • plotselinge handelingsonbekwaamheid
 • verlies van het evenwichts- of coördinatievermogen
 • verlies van het waarnemingsvermogen

Veelal ontstaan er vragen over het functioneren in functies met veiligheidstaken, zoals die voorkomen in diverse verkeersmodaliteiten zowel in de lucht, als op de weg/spoor en op het water. Bij de PMA is specifieke kennis voorhanden met betrekking tot medicatie in relatie tot verkeersmedische aspecten van het werk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) / Rail en Wegvervoer heeft de PMA aangewezen als één van de instanties met deskundigheid over medicijngebruik in relatie tot spoorwegveiligheid.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige (email consult). Voor de kosten hiervan zie tarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren met betrekking tot de inzetbaarheid van medicijngebruikers in risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten, zoals het geval is bij:

 • Spoorveiligheid
 • Beroepswegvervoer
 • Verkeer over water
 • Overige risicovolle werksituaties. 

Aanpak
Na aanmelding beoordeelt de klinisch arbeidsgeneeskundige de ontvangen informatie en overlegt zonodig met de verwijzer over de vraagstelling en een eventueel onderzoekstraject. Ter voorbereiding is het gewenst dat er, afhankelijk van de vraagstelling, een aantal gegevens bekend zijn:

 • Functie (-beschrijving)
 • Aandoening waarvoor de medicatie verstrekt is
 • Gegevens van alle voorgeschreven/gebruikte medicatie (en dosering)
 • Huidige klachten en ervaren bijwerkingen

Als de vraag op grond van de beschikbare gegevens te beantwoorden is, zal in de regel met een schriftelijke afhandeling worden volstaan. Als de vraag op grond van de beschikbare gegevens niet afdoende beantwoord kan worden, volgt een advies over eventueel psychologisch onderzoek gericht op de gewenste, bedreigde kwaliteiten. Indien de vraagstelling daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met verwijzer besloten worden tot een aanvullend onderzoek door de PMA psycholoog.

Resultaat
Advies met betrekking tot de rij/veiligheidsgeschiktheid of overige functiegeschiktheid voor de (beoogde) functie, zonodig of mogelijk daarnaast een advies over interventie of aanpassing van de medicatie en/of werk (-inhoud) en belasting.

Wie zijn wij?
Teus Brand werkt als klinisch arbeidsgeneeskundige bij de PMA samen met de overige klinisch arbeidsgeneeskundigen van de PMA en de afdeling klinische/neuropsychologie van de PMA/Amsterdam UMC locatie AMC.

Links

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst kan via de button bel me terug.

Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Dr. T. Brand

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige