Longaandoeningen

Een breed scala van blootstellingen in het werk kan aandoeningen van de luchtwegen en longen veroorzaken. Tijdige vaststelling van het oorzakelijk verband is van belang voor de prognose en kan blijvende schade voorkomen, maar vereist vaak specifiek onderzoek. Chronische aandoeningen van de luchtwegen en longen kunnen leiden tot vragen op het gebied van beperkingen voor het werk.
Door samenbundeling van klinische en arbeidsgeneeskundige expertise levert de PMA gespecialiseerde zorg op het gebied van de diagnostiek van werkgerelateerde luchtweg- en longaandoeningen en advisering over de belastbaarheid bij chronische luchtweg- en longaandoeningen.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA staat open voor verwijzingen van medewerkers maar ook voor zelfstandigen met werkgerelateerde klachten van de luchtwegen en/of longen. Verwijzing is vooral raadzaam voor patiënten bij wie verwacht wordt dat specifieke diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Tevens kunt u patiënten naar de PMA verwijzen bij wie er naar aanleiding van de luchtweg- of longaandoeningen specifieke vragen rijzen ten aanzien van hun arbeidsgeschiktheid.

Aanpak
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer de vraagstelling en onderzoekstraject. Afhankelijk van de problematiek wordt de patiënt nader onderzocht op de afdeling longziekten in het Amsterdam UMC, locatie AMC. In het kader van het onderzoek vindt doorgaans een gesprek plaats met zowel de klinische arbeidsgeneeskundige als de longarts. Tijdens het eerste bezoek wordt waar mogelijk ook al het eerste meer algemene aanvullende onderzoek verricht. Voor het meer specifieke onderzoek in het kader van beroepsziektediagnostiek en beoordeling van de belastbaarheid worden hierna aparte afspraken gemaakt. Indien noodzakelijk vindt werkplekbezoek plaats.
Na bespreking van de resultaten van verrichte onderzoeken in een multidisciplinair team (klinisch specialist, klinisch arbeidsgeneeskundige, arbeidshygiënist) wordt de vraagstelling beantwoord. De conclusies en het advies worden hierna met de patiënt besproken en gerapporteerd aan de verwijzer. Naast de medische behandeling richt dit advies zich in het bijzonder op eventueel noodzakelijke aanpassingen in het werk van de patiënt. De verwijzer draagt in principe hierna zorg voor de verdere begeleiding.

Resultaat
De PMA geeft een adequaat antwoord op vragen van de verwijzer naar het oorzakelijk verband tussen blootstelling in het werk en de betreffende luchtweg- en/of longaandoening en de gevolgen van deze aandoeningen voor het werk. Waar nodig wordt de verwijzer tussentijds geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deelonderzoeken.
De eindrapportage met beantwoording van de vraagstelling en advisering volgt binnen 1 maand na afronding van de onderzoeken en de bespreking in het multidisciplinair team.

Wie zijn wij?
De klinisch arbeidsgeneeskundige Gerda de Groene werkt samen met de afdeling Longziekten Amsterdam UMC, locatie AMC (dr. J.S. van der Zee, longarts) en de afdeling Dermato-allergologie (Prof. Dr. T. Rustemeijer, dermato-allergoloog).

Links
http://nvab.artsennet.nl (NVAB richtlijn Astma en COPD).

Mw. drs G. J. de Groene

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige