Longaandoeningen

Een breed scala van blootstellingen in het werk kan aandoeningen van de luchtwegen en longen veroorzaken. Tijdige vaststelling van het oorzakelijk verband is van belang voor de prognose en kan blijvende schade voorkomen, maar vereist vaak specifiek onderzoek. Chronische aandoeningen van de luchtwegen en longen kunnen leiden tot vragen op het gebied van beperkingen voor het werk.
Door samenbundeling van klinische en arbeidsgeneeskundige expertise levert de PMA gespecialiseerde zorg op het gebied van de diagnostiek van werkgerelateerde luchtweg- en longaandoeningen en advisering over de belastbaarheid bij chronische luchtweg- en longaandoeningen.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA staat open voor verwijzingen van medewerkers maar ook voor zelfstandigen met werkgerelateerde klachten van de luchtwegen en/of longen. Verwijzing is vooral raadzaam voor patiënten bij wie verwacht wordt dat specifieke diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Tevens kunt u patiënten naar de PMA verwijzen bij wie er naar aanleiding van de luchtweg- of longaandoeningen specifieke vragen rijzen ten aanzien van hun arbeidsgeschiktheid.

Aanpak
Na aanmelding bespreekt de klinisch arbeidsgeneeskundige met de verwijzer de vraagstelling en onderzoekstraject. Afhankelijk van de problematiek wordt de patiënt nader onderzocht op de afdeling longziekten van het Amsterdam UMC, locatie AMC. In het kader van het onderzoek vindt doorgaans een gesprek plaats met zowel de klinische arbeidsgeneeskundige als de longarts. Tijdens het eerste bezoek wordt waar mogelijk ook al het eerste  aanvullende longfunctie onderzoek verricht. Voor het meer specifieke onderzoek in het kader van beroepsziektediagnostiek en beoordeling van de belastbaarheid worden hierna aparte afspraken gemaakt. Indien noodzakelijk vindt werkplekbezoek plaats.
Na bespreking van de resultaten van verrichte onderzoeken in een multidisciplinair team (klinisch specialist, klinisch arbeidsgeneeskundige, arbeidshygiënist) wordt de vraagstelling beantwoord. De conclusies en het advies worden hierna met de patiënt besproken en gerapporteerd aan de verwijzer. Naast de medische behandeling richt dit advies zich in het bijzonder op eventueel noodzakelijke aanpassingen in het werk van de patiënt. De verwijzer draagt in principe hierna zorg voor de verdere begeleiding.

Resultaat
De PMA geeft een adequaat antwoord op vragen van de verwijzer naar het oorzakelijk verband tussen blootstelling in het werk en de betreffende luchtweg- en/of longaandoening en de gevolgen van deze aandoeningen voor het werk. Waar nodig wordt de verwijzer tussentijds geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deelonderzoeken.
De eindrapportage met beantwoording van de vraagstelling en advisering volgt meestal binnen 2 weken na afronding van de onderzoeken en de bespreking in het multidisciplinair team.

Wie zijn wij?
De klinisch arbeidsgeneeskundige Gerda de Groene werkt samen met de afdeling Longziekten van het Amsterdam UMC (dr. J.S. van der Zee, longarts) en de afdeling KNO van het AMC (dr. I. Terreehorst, allergoloog).

Links
http://nvab.artsennet.nl (NVAB richtlijn Astma en COPD).

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de NCvB Helpdesk.

Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het Helpdesk formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Mw. drs G. J. de Groene
Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige