Houding- en bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn de meest gemelde beroepsziekten in Nederland en een direct gevolg van lichamelijke zware beroepen. Klachten aan de rug en de bovenste ledematen zijn de tweede en derde oorzaak van verzuim in Nederland. Vooral bij langdurig verzuim belemmert volgens werknemers de fysieke zwaarte van het werk een tijdige hervatting. Desondanks is het streven om ook in deze beroepen langer door te werken. Dit vraagt om multidisciplinaire expertise.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA is bedoeld voor patiënten met arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of voor wie specialistische beoordeling, behandeling en/of begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is over werkgeschiktheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek, kunt u bij de PMA terecht. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Is werk de oorzaak van de aandoening? Bijvoorbeeld een cardioloog met een cervicale hernia.
  • Is de persoon nu en in de nabije toekomst in staat om te werken? Bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur na een operatie voor lumbale hernia die rolcontainers laadt en lost.
  • Wat zijn effectieve maatregelen voor terugkeer naar werk? Bijvoorbeeld bij een systeembeheerder met aspecifieke onderarmklachten die langdurig verzuimt.

Aanpak
Uw vraag over beoordeling, behandeling en/of begeleiding wordt behandeld door dr. Bas Sorgdrager. Na overleg per telefoon of per email ontvangt u binnen 2 weken een offerte waarin het plan van aanpak is beschreven. Een onderdeel van het onderzoek bij belastbaarheidsvraagstukken is een uitgebreide Functionele CapaciteitsEvaluatie (FCE).

Resultaat
De PMA staat garant voor een praktisch advies gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten bij beoordeling, behandeling en begeleiding. Zo nodig wordt de verwijzer tussentijds geïnformeerd over de resultaten.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van een casus bedraagt vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging is ontvangen ongeveer 2 maanden. Dit komt doordat in het plan van aanpak vaak ook een overleg is gepland met de leidinggevende en/of collega’s en dat er zo nodig werkplekobservaties of –metingen plaatsvinden. Bovendien krijgt de cliënt inzage in het conceptrapport voordat het - na toestemming van de cliënt - naar de verwijzer wordt verstuurd.

Wie zijn wij?
Alle vragen worden behandeld door dr. P. Paul F. M. Kuijer, bewegingswetenschapper en consulent arbeidsgebonden aandoeningen bewegingsapparaat van de PMA. Hij werkt samen met een klinisch arbeidsgeneeskundige, meestal dr. Bas Sorgdrager. Zo nodig worden andere specialismen ingeschakeld zoals orthopedie, neurologie, verzekeringsgeneeskunde, of revalidatiegeneeskunde. Deze multidisciplinaire aanpak is een meerwaarde van de PMA.

Links

Beroepsziekte

http://www.beroepsziekten.nl/content/registratierichtlijnen-aandoeningen-bewegingsapparaat

Werkgeschiktheid
FCE en werkgeschiktheid: is de meetkwaliteit voldoende voor gebruik in de praktijk?

Terugkeer naar werk
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB, zie Bewegingsapparaat

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarief
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Dr. P.P.F.M. Kuijer

Bewegingswetenschapper

Dr. B. Sorgdrager

Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige