Hart- en vaatziekten

De PMA staat open voor medewerkers met problemen in het werk door ziekten van het hart. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn. Ook wanneer een uitspraak nodig is met betrekking tot arbeids(on)geschiktheid, beroepsziektediagnostiek of in het kader van expertise-onderzoek kunt u bij de PMA terecht.

De samenwerking van de PMA met een aantal cardiologen van het AMC en andere ziekenhuizen richt zich op de diagnostiek en beoordeling van patiënten met hart- en vaatziekten in relatie tot het werk. De PMA levert gespecialiseerde aanvullende zorg en bundelt klinisch cardiologische kennis met klinisch arbeidsgeneeskundige expertise.

Bij de PMA is specifieke expertise voorhanden met betrekking tot de beoordeling van hart- en vaatpatiënten in relatie tot verkeersmedische aspecten van het werk, zoals op het spoor, op de weg en in de lucht.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) / Rail en Wegvervoer heeft de PMA aangewezen als de instantie die geraadpleegd dient te worden bij cardiologische spoorveiligheidsvraagstukken.

Email consult
Veel vragen kunnen beantwoord worden door overleg tussen de vraagsteller en de klinisch arbeidsgeneeskundige (email consult). Voor de kosten hiervan zie tarievenlijst.

Wie kunt u verwijzen?
De PMA kan specifiek adviseren over beroepsziekte-diagnostiek en risicovolle werksituaties met veiligheidsaspecten voor de werknemer met een hartvaatziekte en zijn omgeving zoals het geval is bij:

 • Spoorwegveiligheid
 • Luchtvaart
 • Rijvaardigheid beroepswegvervoer
 • Veiligheidsaspecten in andere risicovolle werksituaties

Daarnaast kan de PMA adviseren bij de re-ïntegratie van hartpatiënten:

 • Beoordeling belastbaarheid in relatie tot werkbelasting
 • Bij begeleiding van hartpatiënten bij werkhervatting
 • Adviezen voor aanpassingen bij hartpatiënten in de werksituatie
 • (Secundaire) preventie
 • Cardiovasculair risicomanagement in relatie tot het werk

Aanpak
Na aanmelding zal de klinisch arbeidsgeneeskundige beoordelen wat er nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden. Hiervoor is wel noodzakelijk dat er, afhankelijk van de vraagstelling, een aantal gegevens bekend zijn:

 • Functie
 • Specifieke werkbelasting c.q. eisen
 • Medische diagnose, indien bekend
 • Algemene factoren zoals lengte, gewicht, bloeddruk, rookgedrag, alcoholgebruik, familie anamnese en comorbiditeit (bijv. DM, reuma)
 • Huidige klachten
 • Indien betrokkene al bij een cardioloog is geweest de gegevens hiervan (bijv. ecg, ergometrie, echo, beschrijving van het coronairogram, soort interventies en medicatie).

Als de vraag op grond van de aangeleverde informatie niet afdoende beantwoord kan worden dan volgt een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige. Na de intake verricht deze zo nodig een nader onderzoek. Indien van toepassing wordt er een risicostratificatie voor de veiligheidsfunctie gemaakt.
Indien de vraagstelling daartoe aanleiding geeft, kan in overleg met de verwijzer besloten worden tot een aanvullend onderzoek in samenwerking met onze cardioloog.

Resultaat

 • Bepaling van de beroepsgebondenheid van de aandoening.
 • Beoordeling van de beroeps rijgeschiktheid en veiligheidsgeschiktheid van spoorwegpersoneel en wegvervoer zonodig na interventies en medicatie advies.
 • Beoordeling van de belastbaarheid voor arbeid zonodig na interventies en medicatie advies.
 • Advisering over de werkhervatting en werkaanpassingen bij hartpatiënten
 • Op grond van het cardiovasculaire risico profiel advisering voor medicamenteuze en niet medicamenteuze interventies.

Wie zijn wij?
Voor vraagstukken op het gebied van hart- en vaataandoeningen is de klinisch arbeidsgeneeskundige Jan Siebers contactpersoon. Er wordt samengewerkt met de cardiologen van het Amsterdam UMC.

Links
Ivw: http://www.ivw.nl/onderwerpen/rail/spoorwegen/wet_en_regelgeving/personeel/index.aspx
NVAB richtlijnen: http://nvab.artsennet.nl/Richtlijnen.htm

Contact
Wilt u geen patiënt verwijzen, maar een specifieke inhoudelijke vraag stellen, of wilt u contact opnemen om bijvoorbeeld eerst te overleggen voordat u doorverwijst dan kan dat via de button bel me terug.
 
Verwijzen
De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het bel me terug formulier in.

Tarieven
De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Algemene tarieven vindt u in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

 

Drs J. Siebers
Bedrijfsarts / klinisch arbeidsgeneeskundige