Chronisch toxische encephalopathie (CTE) - organisch psychosyndroom (OPS)

Door werk met neurotoxische stoffen kunnen acute of meer chronische neurologische ziektebeelden ontstaan. Eén van die aandoeningen is  Chronische Toxische Encefalopathie (CTE), ook wel Organo Psycho Syndroom (OPS) genoemd. Het vaststellen of uitsluiten van deze diagnose vraagt uitgebreide diagnostiek en is vaak lastig. Maar voor begeleiding en preventie van de patiënten is dit wel belangrijk.

Het multidisciplinaire Solvent Team van de PMA heeft meer dan 20 jaar ervaring met diagnostiek en begeleiding van deze patiëntengroep.

Aanpak
In Nederland waren tot voor kort twee Solvent Teams actief: één team in Enschede en één team in Amsterdam. Per 01-01-2017 heeft het Twentse team haar activiteiten beëindigd. De Nederlandse Solvent Teams werkten onafhankelijk van elkaar, maar wel volgens hetzelfde vaste diagnostisch protocol, waarbij de internationaal vastgestelde diagnostische criteria voor OPS/CTE worden getoetst (WHO 1985, Baker at al., 1986, van Valen et al., 2012). Het doel van het onderzoek is duidelijkheid te krijgen over een mogelijk causaal verband tussen blootstelling en gezondheidsklachten en zo nodig te adviseren over de consequenties daarvan in het dagelijks leven en voor het werk.

Verwijzen en contact
De PMA werkt alleen op verwijzing van een arts (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts) en verwijzen is alleen mogelijk door het invullen van het voor het Solvent Team beschikbare verwijsformulier. Indien u liever eerst wilt overleggen over de indicatie van uw verwijzing voor het Solvent Team, kunt u contact opnemen met het Solvent Team Amsterdam via de Bel me terug knop op de website. Voor meer algemene vragen over werkgerelateerde neurotoxiciteit kunt u een vraag stellen via de helpdesk van het NCvB.

Triage
Niet iedere verwezen patiënt kan bij het Solvent Team terecht. Er vindt triage plaats waarin op basis van de verstrekte informatie wordt beoordeeld of sprake is van voldoende reden om een mogelijke CTE te veronderstellen en of een patiënt uitgenodigd wordt voor een intake. Hierbij spelen zowel de gezondheidsklachten als de blootstelling een rol. Indien nodig wordt contact gelegd met de verwijzer voor nadere informatie en overleg.

Diagnostisch proces
Wanneer een verwezen patiënt wordt geaccepteerd, wordt deze door ons uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek met de klinisch arbeidsgeneeskundige is bedoeld om een beeld te krijgen van de blootstelling en de klachten. Ook zal er bloedonderzoek plaatsvinden. Na de intake wordt besloten tot eventueel nader onderzoek. De resultaten van de intake worden per brief naar zowel de patiënt als de verwijzer gestuurd met een eventueel advies over een vervolg.

De tweede diagnostische stap bestaat uit een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. Daarna zal de patiënt worden besproken in het multidisciplinair overleg, de zogenaamde Solvent Team vergadering  waar gezamenlijk een diagnose zal worden gesteld. In een nagesprek worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen besproken in aanwezigheid van de klinisch arbeidsgeneeskundige en de neuropsycholoog. De resultaten van het vervolgonderzoek worden naar patiënt en verwijzer gestuurd per brief. 

Wie zijn wij?
Het Solvent Team Amsterdam bestaat uit de klinisch arbeidsgeneeskundigen Herman Bartstra, Willem Pieter Piebenga, Yolande Kampen, de klinisch neuropsycholoog Gert Geurtsen, GZ-Neuropsycholoog Fabienne van Vliet, de neuropsycholoog Destiny Nauta, de arbeidshygiënist Thomas Huy en de management assistenten Els de Ruijter en Tilly Gelijsteen.

Tarieven
Voor diagnostisch onderzoek naar een mogelijke OPS/CTE worden geen kosten in rekening gebracht bij de verwijzer, werkgever of patiënt. Met uitzondering van de kosten voor het bloedonderzoek: deze worden verrekend via de ziektekostenverzekeraar van de patiënt. Voor (causaliteit) expertises en vraagstukken naar arbeidsgeschiktheid bij specifieke neurologische ziektes zie de algemene tarievenlijst.